Algemene Voorwaarden

CRAZY GIFTS BVBA, GENK

BE 0479.225.233

 

Artikel 1 Registratie en Toepasselijkheid

 

1.1 Om online producten aan te kopen van Crazy Gifts, dient de Opdrachtgever zich te registreren op de wijze vermeld op de website. De Opdrachtgever verklaart dat de gegevens die de Opdrachtgever mededeelt aan Crazy Gifts bij registratie, op het ogenblik van elke navolgende aankoop waarheidsgetrouw, actueel en volledig zijn.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de relatie tussen Crazy Gifts en de Opdrachtgever, dewelke een aanvang neemt op het ogenblik van de registratie bedoeld in artikel 1.1. De Opdrachtgever erkent voorafgaand aan deze registratie integraal kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. De registratie door de Opdrachtgever wordt beschouwd als diens integrale aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

1.3 Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene (aankoop) -voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In dat laatste geval behouden deze algemene voorwaarden steeds hun aanvullende werking. De Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen van Crazy Gifts zijn vrijblijvend en ten alle tijden herroepbaar. Zij zijn slechts geldig gedurende één (1) maand, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Aanbiedingen worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever, gelden slechts voor deze gegevens en in zoverre deze gegevens actueel, correct en volledig zijn.

2.2 Indien Crazy Gifts een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren producten kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Opgegeven prijzen zijn per stuk, gelden exclusief belastingen (o.a. BTW), taksen (o.a. Recupel, Bebat, Auvibel) en kosten (o.a. transportkosten), tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders worden overeengekomen en  worden gesteld in de valuta vermeld op de aanbieding.

3.2 Indien er zich in de periode tussen de opdrachtbevestiging en de levering door Crazy Gifts van de producten een verhoging zou voordoen van de grondstofprijs en/of de loonprijs voor de productie van deze producten, heeft Crazy Gifts het recht om de overeengekomen prijs te herzien. Deze herziening zal slechts betrekking hebben op 80% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Deze herziening zal erin bestaan de procentuele stijging van de grondstofprijs en/of de loonprijs één op één door te rekenen op het gedeelte dat de genoemde kosten vertegenwoordigen in de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

Artikel 4 Opdrachten

4.1 Opdrachten zijn bindend voor de Opdrachtgever, maar binden Crazy Gifts slechts na schriftelijke opdrachtbevestiging, in welk geval er een overeenkomst tussen Crazy Gifts en de Opdrachtgever tot stand komt. Crazy Gifts heeft steeds het recht om een opdracht te weigeren. Een dergelijke weigering geeft de Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. Het staat Crazy Gifts bovendien vrij om de opdrachtbevestiging afhankelijk te maken van de betaling van een voorschot.

4.2 Een annulering van een opdracht door de Opdrachtgever na opdrachtbevestiging, geeft Crazy Gifts recht op een schadevergoeding, die forfaitair begroot word op 30% van de overeengekomen prijs (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd het recht van Crazy Gifts om een vergoeding van haar reële schade (winstderving, kosten van voorbereiding, opdrachten bij derden, opslag, provisie e.d.) of de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 5 Levering

5.1 De lever –en/of uitvoertermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De levertermijn gaat slechts in op het laatste der navolgende tijdstippen:

a.  de dag van totstandkoming van de overeenkomst,

b.  de dag van ontvangst door Crazy Gifts van de voor de uitvoering van de overeenkomst

noodzakelijke bescheiden, gegevens, en dergelijke,

c. de dag van ontvangst door Crazy Gifts van hetgeen volgens de overeenkomst door

Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan,

d. de dag na ontvangst van de goedkeuring van een eventuele drukproef

Lever -en/of uitvoertermijnen worden alleszins verlengd met de termijn nodig voor het uitvoeren van bijkomende bestellingen, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn.

5.2 De levering gebeurt EX Works fabriek, magazijn of opslagplaats vanCrazy Gifts (INCOTERMS 2000), tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Opdrachtgever is zodoende verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren en eventuele in/uitklaren van de producten. De omstandigheid dat Crazy Gifts naar best vermogen de wijze van transport en de aangewende transportmiddelen kiest, doet hieraan geen afbreuk.

5.3 Deelleveringen zijn toegestaan, waarbij iedere deellevering afzonderlijk betaalbaar is.

5.4 Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook nalaat om de producten in ontvangst te nemen bij levering, gaat het risico van de producten niettemin onmiddellijk over op de Opdrachtgever en kan Crazy Gifts tevens onmiddellijk aanspraak maken op betaling van de prijs. Crazy Gifts zal de producten alsdan bewaren voor rekening en op risico van de Opdrachtgever tot aan een verzoek tot levering vanwege de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is tijdens die periode van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling stockagekosten verschuldigd, die forfaitair worden bepaald op 1% van de overeengekomen prijs voor de producten per week, onverminderd het recht van Crazy Gifts om een vergoeding van haar reële schade te vorderen.Crazy Gifts heeft bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht om zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de producten, waarbij een eventuele opbrengst aan de Opdrachtgever wordt gecrediteerd onder aftrek van alle door Crazy Gifts geleden schade.

Artikel 6 Levering van bedrukte producten

6.1 In het geval Crazy Gifts opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van de Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten, is de Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

6.2 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Crazy Gifts behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van de Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

De Opdrachtgever is gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van alle informatie die hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Crazy Gifts , diens producten en/of diensten. Deze verbintenis geldt gedurende een termijn van vijf jaar volgend op de levering van de producten.

Artikel 8 Betaling

8.1 De producten van Crazy Gifts zijn betaalbaar op de zetel van Crazy Gifts . De Opdrachtgever ontvangt een overeenstemmende factuur binnen een redelijke termijn na ontvangst van betaling.

8.2 De betaling van de producten door de Opdrachtgever gebeurt steeds online, zoals nader aangegeven op de website van Crazy Gifts , tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

8.3 Crazy Gifts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik door de Opdrachtgever van online betalingsmiddelen, behoudens in het geval van een opzettelijke fout of bedrog in hoofde van Crazy Gifts .

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en overdracht van schuldvordering

9.1 De Opdrachtgever verwerft slechts het eigendomsrecht van de producten na ontvangst door Crazy Gifts van integrale betaling van de onderliggende facturen.

9.2 Het is de Opdrachtgever verboden om de producten door te verkopen voorafgaand aan de ontvangst door Crazy Gifts van integrale betaling van de onderliggende facturen. De Opdrachtgever draagt zijn/haar toekomstige schuldvordering met betrekking tot de verkoopprijs van de producten die worden doorverkocht alvorens Crazy Gifts integrale betaling van de onderliggende facturen heeft ontvangen over aanCrazy Gifts op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de relevante producten.

Artikel 10 Klachten

10.1 Klachten betreffende zichtbare gebreken in de geleverde producten dienen op straffe van verval van de klacht, en alleszins voorafgaand aan enige ingebruikname, bewerking of verwerking, door de Opdrachtgever per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Crazy Gifts binnen een termijn van 2 werkdagen volgende op de ontvangstneming van de producten.

10.2 Klachten betreffende verborgen gebreken in de geleverde producten dienen op straffe van verval van de klacht, door de Opdrachtgever per aangetekend schrijven te worden gemeld aanCrazy Gifts binnen 8 werkdagen volgend op de dag waarop de Opdrachtgever het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken.

10.3 Elke rechtsvordering met betrekking tot zichtbare of verborgen gebreken in de geleverde producten dient door de Opdrachtgever op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van 90 dagen volgend op de melding ervan overeenkomstig dit artikel 9.

10.4 Indien de klacht gegrond is, heeft Crazy Gifts naar keuze het recht om (1) de gebrekkige of niet-conforme producten te vervangen, om (2) de gebrekkige of niet-conforme producten te herstellen, of om (3) de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de prijs, waarbij de gebrekkige of niet-conforme producten zullen worden teruggenomen.

10.5 Terugzending van producten door de Opdrachtgever mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Crazy Gifts , doch is voor rekening en risico van de Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

10.6 Klachten terzake van de hoogte van de door Crazy Gifts verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

10.7 Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, verlenen de Opdrachtgever niet het recht om de nakoming van zijn verbintenissen jegens Crazy Gifts op te schorten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, kan Crazy Gifts niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of indirecte schade, d.i. alle andere schade dan deze aan de geleverde producten zelf.

11.2 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, is de totale aansprakelijkheid van Crazy Gifts steeds beperkt tot de prijs van de geleverde producten.

11.3 Crazy Gifts is niet aansprakelijk in geval van oneigenlijk gebruik en/of gebrekkig onderhoud van de geleverde producten door de Opdrachtgever of een derde, in geval van aanpassing of herstel van de geleverde producten door de Opdrachtgever of een derde en/of, in het algemeen, voor schade met een andere oorzaak dan een gebrek in de geleverde producten.

11.4 De Opdrachtgever zal Crazy Gifts vrijwaren voor alle schade die het gevolg is van aanspraken van derden gesteund zijn op, voortvloeien uit en/of verband houden met feiten waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk is.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Indien een overmacht situatie de uitvoering van de overeenkomst voor één van de partijen onmogelijk maakt, is deze partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten tijdens de duur van de overmacht situatie. Indien deze overmacht situatie langer dan 3 maanden duurt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen mits schriftelijke kennisgeving,  zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever tot betaling aan Crazy Gifts van de tot op het ogenblik van beëindiging reeds geleverde producten.

12.2 Als een overmacht situatie wordt begrepen, elke onvoorziene en onvermijdbare situatie die niet toerekenbaar is aan één van de partijen, zoals o.a. natuurrampen en/of stormschade;oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict, inclusief terrorisme of dreiging daarvan in België en/of andere landen waardoor levering van producten of grondstoffen wordt belemmerd; werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt; verlies of beschadiging van producten bij transport; ziekte van een of meer werknemers; wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; verbod tot of belemmering van levering aan Crazy Gifts opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Crazy Gifts is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt; gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen; brand of ongevallen in het bedrijf van Crazy Gifts ; niet of niet tijdige levering aan Crazy Gifts door toeleveranciers; stagnatie in aanvoer van producten, grondstoffen en/of energie.

Artikel 13 Schorsing en Beëindiging

13.1 Crazy Gifts behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen ten aanzien van de Opdrachtgever op te schorten wanneer de Opdrachtgever zijn (betalings-) verbintenissen niet, niet tijdig of niet volledig naleeft of wanneer de solvabiliteit van de Opdrachtgever in het gedrang is. De solvabiliteit van de Opdrachtgever wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrag te zijn wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: de omstandigheden bedoeld in artikels 11, 98, 332 en 633 W. Venn., RSZ –dagvaarding, WCO -of faillissementsaanvraag. Crazy Gifts kan in dat geval onmiddellijke betaling vragen, zelfs voor levering van de producten.

13.2 In dezelfde omstandigheden als opgesomd in artikel 13.1, kan Crazy Gifts er ook voor kiezen om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijk ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Crazy Gifts op een volledige vergoeding van de door haar geleden schade. Deze schade wordt forfaitair geraamd op 30% van de overeengekomen prijs (inclusief belastingen, taksen en kosten), zonder afbreuk te doen aan het recht van Crazy Gifts om een vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen.

Artikel 14 Ontwerpen, modellen etc.

14.1 Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap e.d., die door Crazy Gifts worden aangewend in het kader van de levering van producten, of zij in het bezit van  de Opdrachtgever worden gesteld of niet, blijven eigendom van Crazy Gifts , behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Zij worden door de Opdrachtgever voor geen ander doel gebruikt dan de uitvoering van de overeenkomst.

14.2 Indien Crazy Gifts tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap e.d. van de Opdrachtgever ontvangt met het oog op de levering van producten,  vrijwaart De Opdrachtgever Crazy Gifts voor eventuele aanspraken van derden wegens inbreuken op  intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15 Privacy

15.1 Door zijn/haar persoonsgegevens aan Crazy Gifts mee te delen, geeft de Opdrachtgever RA uitdrukkelijk toestemming om over te gaan tot de verwerking van deze persoonsgegeven op hierna beschreven wijze en met de hierna beschreven doeleinden.

15.2 De aan Crazy Gifts medegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in de gegevensbestanden van Crazy Gifts die zich bevinden op haar maatschappelijke zetel. Deze Persoonsgegevens worden aldaar door Crazy Gifts , of door derden die handelen in haar naam en door haar gecontroleerd worden, verwerkt met het oog op de verkoop van de producten en klantenbeheer.

15.3 De Opdrachtgever die zijn identiteit bewijst heeft het recht om middels een gedagtekend en ondertekend verzoek, kosteloos en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek, de volgende informatie te ontvangen:

  • informatie over de aarde van de persoonsgegeven in het bezit van Crazy Gifts , de doeleinden van de verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
  • verstrekking in begrijpelijke vorm van de persoonsgegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens

Daarnaast heeft de Opdrachtgever die zijn identiteit bewijst en daartoe een gedagtekend en ondertekend verzoek richt aan Crazy Gifts , kosteloos:

  • recht op toegang en verbetering tot alle hem betreffende Persoonsgegevens
  • recht op kosteloos verzet tegen verwerking met het oog op direct marketing van alle hem betreffende Persoonsgegevens, in zoverre de Opdrachtgever Crazy Gifts daartoe toestemming had verleend op het ogenblik van de Aansluiting;
  • recht op verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

Binnen een maand te rekenen van het tijdstip van indiening van het verzoek deelt Crazy Gifts de verbeteringen of verwijderingen van gegevens mee aan de Opdrachtgever zelf, alsmede aan de personen aan wie de onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens zijn meegedeeld, voor zover hij nog kennis heeft van de bestemmelingen van de mededeling en de kennisgeving aan deze bestemmelingen niet onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Indien de betrokkene zich tegen de verwerking of de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzet deelt Crazy Gifts aan de betrokkene binnen dezelfde termijn mee welk gevolg zij aan het verzoek heeft gegeven. De Opdrachtgever die zijn identiteit bewijst, is tenslotte gerechtigd om zich kosteloos te wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of tot de Voorzitter van Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

Artikel 16 Restbepalingen

16.1 De relatie tussen Crazy Gifts en de Opdrachtgever wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag.

16.2 Geschillen tussen Crazy Gifts en de Opdrachtgever zullen uitsluitend behandeld worden door de Rechtbanken van Tongeren.

16.3 Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.